VI. FINNUGOR VILÁGKONGRESSZUS, MAGYARORSZÁG

VI. FINNUGOR VILÁGKONGRESSZUS, MAGYARORSZÁG

1. MAGYAR - VI. FINNUGOR VILÁGKONGRESSZUS, MAGYARORSZÁG - Bélyeg rendelési kód: 2012 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - 6TH WORLD CONGRESS OF FINNO-UGRIC PEOPLES, HUNGARY - Order code of the stamp: 2012 Year stamps complete
3. GERMAN - VI. Weltkongress der Finno-ugrischeN VÖLKER, Ungarn - Die Bestellnummer Der Marke: 2012 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - VI. FINNUGOR VILÁGKONGRESSZUS, MAGYARORSZÁG

Bélyeg köszönti a 2012-es finnugor világkongresszust

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátással köszönti a 2012. szeptember 5-7. között Siófokon megrendezésre kerülő VI. Finnugor Világkongresszust. A 290 Ft névértékű bélyegképen az egy tőről fakadó nyelvcsaládra utaló grafikai kompozíció látható. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon a kongresszus elnevezése a finnugor nyelvcsaládhoz tartozó nyelveken és angolul olvasható. Az alkalmi bélyeg Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész tervei alapján az Állami Nyomdában készült.

A Finnugor Népek Világkongresszusa intézményét a Szovjetunió felbomlása után hívták életre, amikor még úgy látszott, hogy lehetőség nyílik az ott élő kis létszámú, őslakos népek kulturális újjászületésére, kapcsolataik önálló alakítására. Az első kongresszuson elfogadott alapvető Nyilatkozat szerint a Finnugor Népek Világkongresszusa „a finnugor és a szamojéd népek kormányoktól és politikai pártoktól független képviseleti fóruma, mely a világ finnugor népeinek együttműködéséről szóló Nyilatkozat alapján tevékenykedik” (Sziktivkar, 1992).

A kongresszus végrehajtó szerve a Konzultatív Bizottság, mely félévenként ülésezik. Feladata többek között az együttműködés koordinálása és a finnugor népek jogainak képviselete nemzetközi szervezetekben, így az ENSZ Emberi Jogok Bizottságának megfelelő munkacsoportjában is. A Bizottságban minden résztvevő nép egy vagy két képviselője kapott helyet, minden népnek egy szavazata van.

Magyarország 1996-ban már adott otthont a világkongresszusnak. A plenáris ülést akkor a Parlament épületében tartották, ahol a résztvevőket az államfő köszöntötte. Itt alakult ki az a gyakorlat, hogy a plenáris ülés után a munka szekciókban folytatódik.

A finnugor nyelvek az uráli nyelvcsalád nagyobbik csoportja. A finnugor nyelvek közé 15 élő és 2 holt nyelv tartozik. (A dialektus jellegű nyelveket külön számolva összesen 30 nyelv.) Ezek a nyelvek egymással bizonyos rokon vonásokat mutatnak a szerkezetüket és az alapszókincsüket tekintve. A finnugor nyelveket mintegy 24 millió ember beszéli a Kárpát-medencében, valamint Észak-Európa, Kelet-Európa és Nyugat-Szibéria hatalmas kiterjedésű területén. A finnugor nyelvek távolabbi rokoni kapcsolatát állapították meg a Szibériában beszélt szamojéd nyelvekkel. A két nyelvcsoport együtt alkotja az uráli nyelvcsaládot. A magyar nyelvet a finnugor nyelveken belül az ugor nyelvek csoportjába sorolják. Ide tartozik még a Szibériában, az Urál-hegységtől keletre élő obi-ugorok, a manysik (vogulok) és hantik (osztjákok) nyelve. (Forrás: wikipedia.hu)

Forrás: Posta

2. ENGLISH - 6TH WORLD CONGRESS OF FINNO-UGRIC PEOPLES, HUNGARY

Stamp in honour of the 2012 Finno-Ugric World Congress

Magyar Posta is issuing a commemorative stamp to mark the 6th World Congress of Finno-Ugric Peoples being held in Siófok between 5 and 7 September 2012. The design of the stamp with a face value of HUF 290 is a graphic composition referring to a language family branching from a single stem. The first day cover for the stamp bears the name of the congress in each language belonging to the Finno-Ugric language family and in English. The commemorative stamp was designed by the Kossuth Prize winning graphic artist István Orosz, and made in the state printing company Állami Nyomda.

The institution of the World Congress of Finno-Ugric Peoples came into being after the dissolution of the Soviet Union, when it seemed that an opportunity arose for the cultural renascence and development of independent relations for the native peoples with small populations living there. According to the fundamental Declaration adopted at the first congress, the World Congress of Finno-Ugric Peoples is “the forum of Finno-Ugric and Samoyed peoples independent of government and political parties, which acts on the basis of the Declaration on the cooperation of the Finno-Ugric peoples of the world” (Syktyvkar, 1992).

The executive body of the congress is the Consultative Committee, which sits every six months. Its remit includes coordinating cooperation and representing the rights of Finno-Ugric peoples in international organisations, and thus in the relevant working group of the UN Commission on Human Rights. All the peoples participating were given one or two representatives on the Committee and each people has one vote.

Hungary first hosted the world congress in 1996. The plenary session then was held in the House of Parliament, where delegates were welcomed by the head of state. It was there that the practice of continuing work in sections after the plenary session evolved.

The Finno-Ugric languages comprise the larger group in the Uralic language family. There are 15 living and 2 dead Finno-Ugric languages. (If separate dialects are also considered, the total number of languages is 30). These languages show related features as regards structure and basic vocabulary. Finno-Ugric languages are spoken by approximately 24 million people in the Carpathian Basin, and spread across an enormous area of Northern Europe, Eastern Europe and Western Siberia. The Finno-Ugric languages are also distantly related to the Samoyed languages spoken in Siberia. The two language groups form the Uralic language family. Hungarian belongs to the Ugric group of languages within Finno-Ugric languages. This group includes the Ob-Ugric languages of the Mansi (Vogul) and Khanty (Ostyak) living to the east of the Urals. (Source: wikipedia.hu)

3. GERMAN - VI. Weltkongress der Finno-ugrischeN VÖLKER, Ungarn

Briefmarke grüßt den Weltkongress der finno-ugrischen Völker 2012

Die Magyar Posta gibt aus Anlass des VI. Weltkongresses der finno-ugrischen Völker, der zwischen dem 5. und 7. September 2012 in Siófok stattfindet, eine Sonderbriefmarke heraus. Die grafische Komposition auf der 290-Ft-Briefmarke deutet auf die dem gleichen Stamm entspringende Sprachfamilie hin. Auf dem zur Briefmarke gehörenden Sonderumschlag ist die Benennung des Kongresses in den zur finno-ugrischen Sprachfamilie gehörenden Sprachen und in Englisch zu lesen. Die Sonderbriefmarke wurde nach den Entwürfen des Grafikers und Kossuthpreisträgers István Orosz, in der Állami Nyomda (Staatsdruckerei) hergestellt.

Die Institution des Weltkongresses der finno-ugrischen Völker wurde nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ins Leben gerufen, als es noch so schien, dass für die kulturelle Wiedergeburt der kleinen Gruppe von Ureinwohnern und die selbständige Gestaltung ihrer Beziehung eine Möglichkeit eröffnet wird. Der erste Kongress verabschiedete eine grundsätzliche Erklärung, die deklariert, dass der Weltkongress der finno-ugrischen Völker „ein von den Regierungen der finno-ugrischen und samojedischen Völker und den politischen Parteien unabhängiges Forum ist, das auf der Grundlage der Erklärung über die Zusammenarbeit der finno-ugrischen Völker der Welt tätig ist” (Sziktivkar, 1992).
Das Exekutivorgan des Kongresses ist der Beratende Ausschuss, der alle sechs Monate zusammentrifft. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Koordinierung der Zusammenarbeit und die Vertretung der Rechte der finno-ugrischen Völker in internationalen Organisationen, wie in der entsprechenden Arbeitsgruppe der UN-Menschenrechtskommission. In der Kommission sind ein oder zwei Vertreter aller teilnehmenden Länder Mitglied, jedes Volk hat eine Stimme.

Ein Weltkongress fand 1996 auch in Ungarn statt. Die Plenarsitzung wurde damals im Parlament abgehalten, wo die Teilnehmer vom Staatsoberhaupt begrüßt wurden. Hier wurde die Praxis eingeführt, die Arbeit nach der Plenarsitzung in Sektionen fortzusetzen.
Die finno-ugrischen Sprachen gehören zur größeren Gruppe der uralischen Sprachfamilie. Zu den finno-ugrischen Sprachen gehören 15 lebende und 2 tote Sprachen. (Insgesamt 30 Sprache, mit den Sprachen mit dialektischem Charakter.) Diese Sprachen weisen in ihrer Struktur und in ihrem Grundvokabular gewisse miteinander verwandte Merkmale auf. Die finno-ugrischen Sprachen werden von etwa 24 Millionen Menschen im Karpatenbecken sowie in Nordeuropa, in Osteuropa und in den riesigen Gebieten Westsibiriens gesprochen. Es wurde eine entferntere Verwandtschaft der finno-ugrischen Sprachen mit den in Sibirien gesprochenen samojedischen Sprachen festgestellt. Die beiden Sprachgruppen zusammen bilden die uralische Sprachfamilie. Die ungarische Sprache wird innerhalb der finno-ugrischen Sprachen in die Gruppe der ugrischen Sprachen eingestuft. In diese Gruppe gehören auch die obugrische, die mansische (wogulische) und die chantische (ostjakische) Sprache der in Sibirien und der östlich des Urals lebenden Völkergruppen. (Quelle. wikipedia.org)

loading...


style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-6935274628036882"
data-ad-slot="5080017051"
data-ad-format="auto">

Legnépszerübb bélyeg információk

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója

 Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját.

Viselettörténet I. -  History of clothing I.

Viselettörténet I bélyeg. -  History of clothing I. stamp
Korok viseleteinek bemutatása céljával, Viselettörténet elnevezéssel a Magyar Posta új alkalmi bélyegkisív-sorozat kibocsátását kezdi meg.

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp

Karácsony 2016 bélyeg -  Christmas 2016 stamp
A Magyar Posta hagyományai szerint forgalmi bélyeg kibocsátásával köszönti a karácsonyt.

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp

Országok, Városok bélyeg - Countries, cities stamp
Országok, városok elnevezéssel bocsátja forgalomba a Magyar Posta legújabb bélyegkisívét.

A máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap

Megjelent a máriapócsi kegykép könnyezésének 300. évfordulója emléklap
Az új érménél számolni kell, az érme névértékét, az arany érménél az arany aktuális gramm árát, a régebbi ...

EUROPA 2015: Régi játékok

Ezüstöt ér a magyar bélyeg!
Ötvennél is több bélyeg közül a második helyet érte el a Magyar Posta újdonsága a PostEurop ....

Még több érme információ >>