VÉDETT MADARAINK

VÉDETT MADARAINK

1. MAGYAR - VÉDETT MADARAINK - Bélyeg rendelési kód: 1990/024
2. ENGLISH - PROTECTED BIRDS - Order code of the stamp: 1990/024
3. GERMAN - GESCHÜTZTE VÖGEL - Die Bestellnummer Der Marke: 1990/024

Michel: 4069-4074

1. MAGYAR - VÉDETT MADARAINK

Védett madarak sorozat 3,- Ft -os bélyegén Balkáni fakopács, a 3,- Ft -os bélyegen Süvöltő, a 3,- Ft -os bélyegen Jégmadár, az 5,- Ft -os bélyegen Búbosbanka, az 5,- Ft -os bélyegen Gyurgyalag, a 10,- Ft -os bélyegen Szalakóta látható.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft.

2. ENGLISH - PROTECTED BIRDS

Protected birds: Series 3 HUF Balkan woodpecker sticker, 3 HUF sticker screaming, 3 HUF sticker Kingfisher, 5 HUF sticker Hoopoe, 5 HUF sticker Bee-eater, 10 HUF Roller sticker visible.

3. GERMAN - GESCHÜTZTE VÖGEL

Geschützte Vögel: Serie 3 HUF ein Balkan-Specht-Aufkleber, 3 HUF Aufkleber schreien, 3 HUF Aufkleber Kingfisher, 5 HUF Aufkleber Wiedehopf, 5 HUF Aufkleber Bienenfresser, 10 HUF Roller Aufkleber sichtbar.