MAGYAR TENGERI HAJÓK

MAGYAR TENGERI HAJÓK

1. MAGYAR - MAGYAR TENGERI HAJÓK - Bélyeg rendelési kód: 1993/007
2. ENGLISH - HUNGARIAN SEA SHIPS - Order code of the stamp: 1993/007
3. GERMAN - HUNGARIAN Hochseeschiffe - Die Bestellnummer Der Marke: 1993/007

1. MAGYAR - MAGYAR TENGERI HAJÓK

A Magyar Tengeri Hajók sorozat 10,- Ft -os bélyegén a Szent István gőzhajó, a 30,- Ft -os bélyegen a Szent István csatahajó látható.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft.

2. ENGLISH - HUNGARIAN SEA SHIPS

The Hungarian Sea Boat Series 10,- HUF mark on the steamer St. Stephen, 30,- HUF battleship visible sticker on St. Stephen's.

3. GERMAN - HUNGARIAN Hochseeschiffe

Die ungarische Meer Boat Series 10,- HUF Marke auf dem Dampfer St. Stephan, 30,- HUF Schlachtschiff sichtbaren Aufkleber an St. Stephan.

loading...