JELES MAGYAROK – KNER IZIDOR

JELES MAGYAROK – KNER IZIDOR

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK – 150 ÉVE SZÜLETETT KNER IZIDOR - Bélyeg rendelési kód: 2010 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - PROMINENT HUNGARIANS IZIDOR KNER WAS BORN 150 YEARS AGO - Order code of the stamp: 2010 Year stamps complete
3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN VOR 150 JAHREN WURDE ISIDOR KNER GEBOREN - Die Bestellnummer Der Marke: 2010 Jahr Briefmarken komplett

Michel:

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK – 150 ÉVE SZÜLETETT KNER IZIDOR

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Kner Izidor születésének 150. évfordulóját.

Kner Izidor (Gyoma, 1860. II. 5. – Gyoma, 1935. VIII. 19.) a magyar nyomdászat, könyvkötészet és –kiadás kiemelkedő személyisége.

A vándor könyvkötő családból származó fiatalember önképzéssel és folyamatos tanulással szerezte ismereteit. A tanulóéveket követően 1882. júniusában Gyomán megnyitotta egyszemélyes könyvnyomdáját, melyet 1888-ban a Magyar Nyomdászok évkönyve már segédet alkalmazó nyomdaként említett.
1889-ben megnősült és a kapott hozomány segítségével megszilárdította nyomdáját. 1890-ben vásárolta meg első nagy teljesítményű nyomdagépét.

Töretlen fejlődés vette kezdetét és az 1900-as évek elejére az akkori Magyarország településeinek közel a fele a nyomda megrendelője volt. Az egykori kis műhely korszerű vidéki középüzemmé vált. 1902 és 1913 között a vállalat évi forgalma több mint százezer koronáról közel ötszörösére növekedett. Az állandó személyzet száma 90–100 fő között volt.

Tevékenységéért az 1914. évi lipcsei kiállításon aranyérmet kapott. Az első világháborút követően azonban nemcsak a román megszállók rabolták el a nyomda felszerelésének kétharmadát, hanem a trianoni határok meghúzásával a potenciális vevőkör nagy része is elveszett.

Nagy utat járt be Kner Izidor a társadalmi mobilitásban is. Gyoma község köztiszteletben álló polgáraként a szakmai közéletnek is aktív tagja volt. A nyomdászati írások mellett gyakran közölt szakcikkeket, melyekben sürgette a szakoktatás fejlesztését, az inasnyúzás megszüntetését és szót emelt a tisztességtelen verseny ellen is. Gyakran írt a hazai ipar fejlesztésének, a színvonal emelésének kérdéseiről. 1932-ben – a nyomda alapításának 50. évfordulóján – Békés megye örökös törvényhatósági bizottsági taggá választotta, és ebben az évben céhmesteri címet és oklevelet kapott.

Halála után két fia, Imre és Endre lettek a nyomda tulajdonosai. 1944-ben azonban a nyomdát már kinevezett állami vezetők irányították, majd 1963-ban a békéscsabai volt Tevan Nyomdához csatolták.
1991-ben létrejött a Gyomai Kner Nyomda Kft., majd az év végén a nyomda privatizációja kapcsán a Láng Kiadó és Holding Rt. lett a többségi tulajdonos. 1998-ban átalakult részvénytársasággá, és egy évvel később részvényeinek többsége az Állami Nyomda tulajdonába került. Forrás: http://hu.wikipedia.org * www.gyomaikner.hu

A bélyegképen Kner Izidor portréja, továbbá egykori levélpapírjának részlete és egy, a korabeli nyomdabelsőt ábrázoló metszet alapján készült grafika részlete található. A bélyeghez tartozó alkalmi borítékon az egykori levélpapír ihlette grafika, az alkalmi bélyegzőn pedig Kner Izidor nevének kezdőbetűi láthatók.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - PROMINENT HUNGARIANS IZIDOR KNER WAS BORN 150 YEARS AGO

Magyar Posta celebrates the 150th anniversary of the day when Izidor Kner was born by issuing a special stamp.

Izidor Kner (Gyoma, 05.02.1860 – Gyoma, 19.08.1935) an outstanding personality in Hungarian typography, bookbinding and book publishing.

The young man from a family of travelling bookbinders obtained his knowledge through self-education and continuous learning. After his years of studying, in June 1882 he opened his one-man printing-house in Gyoma, and in 1888 it was already mentioned in the Almanac of Hungarian Printers as a printing-house employing apprentices.
In 1889 he got married and used the dowry received to stabilise his printing-house. In 1890 he bought his first high-performance printing-machine. A period of uninterrupted development started, and by the beginning of the 1900’s nearly half of the settlements in contemporary Hungary were the clients of his printing-house.

The little workshop had grown into a modern medium-sized provincial plant. Between 1902 and 1913 the company’s initial annual turnover of 100,000 crowns increased by nearly five times. The number of permanent employees was between 90-100. In 1914, at an exhibition in Leipzig he was awarded a golden medal for his activity. Unfortunately, after the First World War Romanian occupants stole two-thirds of the printing equipment, and as the country borders of Trianon were determined, a large proportion of the potential clients were lost.

Izidor Kner also made great achievements in social mobility. Being a highly esteemed citizen of the settlement of Gyoma he was also an active member of professional public life. Besides his essays dealing with typography, he often published special articles in which he encouraged the development of professional education, termination of the exploitation of apprentices, and he also protested against unfair competition. He often wrote about issues such as the development of domestic industry and improving quality. In 1932 – on the 50th anniversary of the foundation of the printing-house – Békés county elected him life member of the municipal committee, and in the same year he was awarded the title and certificate of a guild-master.

After his death his two sons, Imre and Endre became owners of the printing-house. However, in 1944 the printing-house was put under the control of appointed state leaders, and in 1963 it was merged to the former Tevan Printing-House of Békéscsaba. In 1991 Gyomai Kner Nyomda Kft. was founded, and at the end of the same year, through the privatisation of the printing-house, Láng Kiadó és Holding Rt. became its majority owner. In 1998 it became a joint-stock company, and a year later the majority of its shares were seized by the State Printing Company. Source: http://hu.wikipedia.org * www.gyomaikner.hu

In the stamp picture the portrait of Izidor Kner can be seen together with a fragment of his contemporary writing-paper and a drawing made on the basis of an etching showing the contemporary interior of the printing-house. On the special envelope belonging to the stamp there is an illustration inspired by the contemporary writing-paper, while the special cancellation stamp contains the initials of the name of Izidor Kner.

3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN VOR 150 JAHREN WURDE ISIDOR KNER GEBOREN

Die Magyar Posta begeht den 150. Jahrestag der Geburt von Isidor Kner mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke.

Isidor Kner (Kner Izidor) (Gyoma, 5. Februar 1860 – Gyoma, 19. August 1935) ist eine eminente Persönlichkeit der ungarischen Typographie, Buchbinderei und Verlegung. Seine Kenntnisse erwarb der aus einer wandernden Buchbinderfamilie stammende junge Mann durch autodidaktisches Studium und kontinuierliches Lernen.

Nach den Studienjahren gründete er im Juni 1982 in Gyoma seine Einmann-Buchdruckerei, die 1888 im Jahrbuch der Ungarischen Typographen bereits als „Gehilfen beschäftigende Druckerei“ bezeichnet wurde. 1889 heiratete er und konsolidierte mit Hilfe des Mitgifts seine Druckerei. 1890 kaufte er seine erste Hochleistungsdruckmaschine.

Eine ungebrochene Entwicklung nahm seinen Lauf und Anfang der 1900er Jahre gehörte nahezu die Hälfte aller Siedlungen des damaligen Ungarns zu den Auftraggebern seiner Druckerei. Die einstig kleine Werkstatt wurde zu einem modernen provinziellen Mittelbetrieb. Von 1902 bis 1913 stieg der Jahresumsatz des Betriebs von mehr als hunderttausend Kronen nahezu auf das Fünffache an. Die Zahl der Festangestellten betrug 90 bis 100 Personen.

Auf der Messe 1914 in Leipzig erhielt er eine Goldmedaille für seine Tätigkeit. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden der Druckerei von den rumänischen Besetzern jedoch nicht nur zwei Drittel der Ausrüstung geraubt, durch die im Trianoner Vertrag neu gezogenen Grenzen Ungarns verlor sie auch einen Großteil ihrer potentiellen Kunden.

Isidor Kner durchlief auch in der gesellschaftlichen Mobilität einen langen Weg. Als renommierter Bürger der Gemeinde Gyoma war er auch aktiver Teilnehmer des beruflichen öffentlichen Lebens.

Außer den typographischen Schriften veröffentlichte er auch häufig Fachartikel, in denen er die Entwicklung des Fachunterrichts, die Einstellung der Lehrlingsschinderei forderte und gegen den unlauteren Wettbewerb protestierte.

Häufig schrieb er über Fragen der Entwicklung der heimischen Industrie sowie der Verbesserung des Niveaus. 1932 – am 50. Jahrestag der Gründung der Druckerei – wählte ihn das Komitat Békés zum Mitglied auf Lebenszeit des Munizipalausschusses und im selben Jahr erhielt er den Meistertitel und die Ehrenurkunde der Innung.

Nach seinem Tod wurden seine beiden Söhne, Imre und Endre, Inhaber der Druckerei. 1944 wurde die Druckerei hingegen bereits von bestellten staatlichen Leitern gelenkt, 1963 wurde sie der früheren Tevan Druckerei von Békéscsaba angeschlossen. 1991 wurde die „Gyomai Kner Nyomda Kft.“ (Kner Druckerei GmbH Gyoma) gegründet, am Ende desselben Jahres, im Zuge der Privatisierung wurde die „Láng Kiadó és Holding Rt.“ (Láng Verlag und Holding AG) der Mehrheitsaktionär.

1998 wandelte sie sich in eine Aktiengesellschaft um und ein Jahr später gelangte die Mehrheit ihrer Aktien in den Besitz der „Állami Nyomda“ (Staatsdruckerei). Quelle: http://hu.wikipedia.org * www.gyomaikner.hu

Auf dem Briefmarkenbild sind das Portrait von Isidor Kner und ein Detail seines einstigen Briefpapiers sowie ein Detail einer Grafik auffindbar, die auf Grund eines das zeitgenössische Druckereiinnere abbildenden Stichs angefertigt worden ist. Auf dem zur Briefmarke gehörenden Sonderumschlag ist eine Grafik, inspiriert durch das einstige Briefpapier und auf dem Sonderstempel sind die Anfangsbuchstaben des Namens „Kner Izidor“ zu sehen.