JELES MAGYAROK - KAZINCZY FERENC

JELES MAGYAROK - KAZINCZY FERENC

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 250 ÉVE SZÜLETETT KAZINCZY FERENC - Bélyeg rendelési kód: 2009 év bélyegei kompletten
2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: 250TH ANNIVERSARY OF FERENC KAZINCZY’S BIRTH - Order code of the stamp: 2009 Year stamps complete
3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: VOR 250 JAHREN WURDE FERENC KAZINCZY GEBOREN - Die Bestellnummer Der Marke: 2009 Jahr Briefmarken komplett

1. MAGYAR - JELES MAGYAROK: 250 ÉVE SZÜLETETT KAZINCZY FERENC

A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk kibocsátásával köszönti Kazinczy Ferenc születésének 250. évfordulóját.
Kazinczy Ferenc (Érsemjén, 1759. október 17. – Széphalom, 1831. augusztus 23.) író, költő, a nyelvújítás vezéralakja, az MTA tagja.
Iskolai tanulmányai sok örömet és szellemi izgalmat okoztak életében, az antik klasszikusok mellett a kortárs írókat is olvasta. 1775-ben adta közre első művét, majd tanárai biztatására lefordította és Kassán megjelentette Bessenyei György korai művét, a Der Amerikanert.

1777-ben pesti és bécsi utazást tett. 1779-ben fejezte be iskolai tanulmányait, és ügyvédbojtárnak állt. 1780-ban mély lelki válságba került, amelyből a felvilágosodott irodalom segítségével lábalt ki. 1784-ben felvették a Miskolcon működő Erényes Világpolgárok elnevezésű szabadkőműves páholy tagjai közé. Sáros és Abaúj megye táblabírája, Zemplén megye tiszteletbeli aljegyzője volt. 1786-1791 között tíz északkeleti vármegye iskoláinak felügyelőjeként a jozefinus rendszer iskolapolitikájának támogatója, megvalósítója volt. A szabadkőműves páholy megszűnte után belépett az önművelést célul kitűző Rózsa Rendbe. 1788-ban a Magyar Museum c. lap alapítói között volt, majd 1790-ben Orpheus címmel maga adott ki folyóiratot.

Miután belekeveredett a Martinovics Ignác-féle összeesküvésbe 1794-ben őrizetbe vették, majd halálra ítélték, de királyi rendelettel kegyelmet kapott. Spielbergben, Kufsteinben, majd Munkácson raboskodott. Szabadulása után családi viszályok közepette, rossz anyagi körülmények között élt. 1804-ben kötött házasságot Török Zsófiával. 1806-ban költöztek Széphalomra. Önállóan gazdálkodott, de mindig tele volt adósággal. Ennek ellenére legtöbb idejét továbbra is nagy célja, a magyar nyelv megújítására és nemesítésére fordította. Az 1820-as évekig Széphalom volt a magyar irodalom középpontja. Az új írók, mint Szemere Pál, Kölcsey Ferenc, Berzsenyi Dániel, vagy Fáy András, mind Kazinczynak mutatták be kézirataikat, tőle vártak kritikát és véleményt. Az ő agitációja folytán lett a nyelvújítás országos üggyé. Munkáját kiterjesztette a frazeológiára, a jelentéstanra, a mondatszerkezetre és a szókötési fordulatokra is.

1825-tól részt vett a Magyar Tudós Társaság alapításának munkálataiban. 1831 áprilisában hosszú útra indult, és útleírásain dolgozott. A Felvidéken kolerajárvány dúlt. Közvetlenül a terület lezárása előtt érkezett haza Széphalomra, de sajnos a betegség elől már nem volt menekvés, a kolerajárvány áldozata lett. (Forrás: http://enciklopedia.fazekas.hu; http://hu.wikipedia.org)
A sorszámozott blokk bélyegképén Kazinczy Ferenc portréja, a keretrajzon pedig életútjának főbb állomásaira utaló montázs található: a Magyar Tudományos Akadémia épülete, írásai és széphalmi lakhelye. Az alnyomaton nyelvújítói tevékenységéhez kapcsolódó szavak, kifejezések illetve kézjegye látható. A blokkhoz tartozó alkalmi boríték főmotívuma az MTA épületének részlete, a bélyegzőn irodalomra utaló kompozíció szerepel.

Megjelenési időpont: 2009. április 2.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft., Magyar Posta

2. ENGLISH - FAMOUS HUNGARIANS: 250TH ANNIVERSARY OF FERENC KAZINCZY’S BIRTH

Magyar Posta is marking the 250th anniversary of the birth of Ferenc Kazinczy by releasing a special stamp.
Ferenc Kazinczy (Érsemjén, 17 October 1759 – Széphalom, 23 August 1831) was a writer, poet, the leading figure of the language reform, and a member of the Hungarian Academy of Sciences.
His schooling brought him much pleasure and provided intellectual stimuli in his life. He read both the classics of antiquity and contemporary literature. His first work was published in 1775 and then, encouraged by his teachers, he translated and published an early work by György Bessenyei, Der Amerikaner. In 1777 he travelled to Pest and Vienna. He completed his legal studies in 1779 and became an articled clerk. 1780 was a year of a deep spiritual crisis for him, which he managed to overcome with the help of Enlightened literature.

In 1784 he became a freemason and was admitted to the Virtuous World Citizens Lodge in the Hungarian town of Miskolc. He was a county court judge for the counties of Sáros and Abaúj, and the honorary deputy notary for Zemplén county. Between 1786 and 1791, as the inspector of schools for ten counties in the north east of Hungary, he supported and helped the realisation of the educational policy of Joseph II. After his Masonic Lodge was disbanded, he joined the Order of the Rose, which promoted self-education. Kazinczy was involved in founding the literary magazine, Magyar Museum, in 1788 and then he published his own periodical, Orpheus, in 1790.

After being implicated in a conspiracy led by Ignác Martinovics, he was arrested and sentenced to death for high treason in 1794. However, this was commuted by royal decree and he was imprisoned in Spielberg, Kufstein and Mukachevo. After he was released, he lived amidst family disputes and hard financial conditions. He married Zsófia Török in 1804 and moved to Széphalom in 1806. Kazinczy managed his estate independently but was always deeply in debt. In spite of this, he devoted most of his time to his great goal in life of renewing and improving the Hungarian language. Until the 1820s Széphalom was the centre of Hungarian literary life. New writers, such as Pál Szemere, Ferenc Kölcsey, Dániel Berzsenyi and András Fáy, first presented their manuscripts to Kazinczy, awaiting his criticism and opinion. It was due to his agitation that the language reform became a matter of national interest. He extended his work to phraseology, semantics, sentence structure and expressions for linking words.

From 1825 he was active in the preparations for the foundation of the Hungarian Learned Society, later the Academy of Sciences. In April 1831 he set off on a long journey, working on travel descriptions. A cholera epidemic was ravaging Northern Hungary, and although he returned home directly before the area was quarantined, Kazinczy regrettably could not escape from the disease and became a victim of the epidemic. (Source: http://enciklopedia.fazekas.hu; http://hu.wikipedia.org)

The numbered stamp block shows a portrait of Ferenc Kazinczy, while the frame depicts a montage of some important stages of his life: the building of the Hungarian Academy of Sciences, his writings, and his residence at Széphalom. The background printing features phrases and words related to his activity as a language reformer as well as his signature. The main motif on the first day cover for the block is a detail of the building of the Hungarian Academy of Sciences and the postmark employs a composition referring to literature.

Date of issue: 2 April 2009

3. GERMAN - NAMHAFTE UNGARN: VOR 250 JAHREN WURDE FERENC KAZINCZY GEBOREN

Die Magyar Posta begeht den 250. Geburtstag von Ferenc Kazinczy mit der Ausgabe einer Sonderbriefmarke.
Ferenc Kazinczy (Érsemjén, 17. Oktober 1759 - Széphalom, 23. August 1831) Schriftsteller, Dichter, führende Gestalt der Sprachreform, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften.

Seine schulischen Studien bereiteten ihm in seinem Leben viel Freude und geistige Erregung, er las neben den antiken Klassikern auch zeitgenössische Schriften. In 1775 gab er sein erstes Werk heraus, auf Zureden seiner Lehrer übersetzte er György Bessenyeis frühes Werk „Der Amerikaner“, das er in Kaschau publizierte. In 1777 reiste er nach Pest und Wien. In 1779 schloss er seine Studien ab und war als Anwaltskandidat tätig.

In 1780 gelangte er in eine tiefe seelische Krise, die er mit Hilfe der aufgeklärten Literatur bewältigte. In 1784 wurde er Mitglied der Freimaurerloge „Tugendreiche Kosmopoliten“ in Miskolc. Er war Tafelrichter der Komitate Sáros und Abaúj sowie ehrenamtlicher Vizenotär des Komitats Zemplén. Zwischen 1786-1791 unterstützte und verwirklichte er als Schulinspektor von zehn nordöstlichen Komitaten die Schulpolitik des josephinischen Systems. Nach Erlöschen der Freimaurerloge trat er in den Rosenorden ein, der die Selbstfortbildung zum Ziel hatte. In 1788 war er unter den Gründern des Blatts „Ungarisches Museum“, in 1790 gab er unter dem Titel „Orpheus“ selbst eine Zeitschrift heraus.

Nachdem er in das Komplott von Ignác Martinovics verwickelt war, verhaftete man ihn in 1794 und verurteilte ihn zu Tode, aber er wurde durch einen königlichen Erlass begnadigt. Er saß in den Gefängnissen von Spielberg, Kufstein, und Munkács ein. Nach seiner Haftentlassung lebte er in Familienzwist und schlechten finanziellen Verhältnissen. In 1804 heiratete er Zsófia Török. In 1806 zogen sie nach Széphalom. Er war selbstständig, hatte aber immer finanzielle Sorgen. Dessen ungeachtet beschäftigte er sich auch weiterhin mit seinem großen Ziel, der Neuerung und Veredlung der ungarischen Sprache. Széphalom war bis zu den 1820er Jahren das Zentrum der ungarischen Literatur. Die neuen Schriftsteller, wie Pál Szemere, Ferenc Kölcsey, Dániel Berzsenyi oder András Fáy, alle legten sie Kazinczy ihre neuen Schriften vor, von ihm erwarteten sie Kritik und Beurteilung. Durch seine Agitation wurde die Sprachreform zur landesweiten Angelegenheit. Er weitete seine Tätigkeit auch auf die Phraseologie, die Bedeutungslehre, den Satzbau und die Wortfügung aus.

Ab 1825 beteiligte er sich an der Gründung der Gesellschaft der Ungarischen Wissenschaftler. Im April 1831 trat er eine lange Reise an und arbeitete an seinen Reisebeschreibungen. In Oberungarn wütete eine Choleraepidemie. Kazinczy kehrte kurz vor Absperrung des Gebiets nach Széphalom zurück, aber die Krankheit besiegte ihn, er fiel der Choleraepidemie zum Opfer. (Quelle: http://enciklopedia.fazekas.hu; http://hu.wikipedia.org)

Auf dem Briefmarkenbild des nummerierten Blocks ist Ferenc Kazinczys Portrait, auf der Rahmenzeichnung eine auf seine wichtigsten Lebensstationen hinweisende Montage zu sehen: Das Gebäude der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, seine Schriften und sein Wohnsitz in Széphalom. Auf dem Unterdruck sind Wörter, Ausdrücke in Verbindung mit der Sprachneuerung bzw. sein Signum zu sehen. Das Hauptmotiv des zum Block gehörigen Sonderumschlags ist ein Teil des Gebäudes der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, auf dem Stempel ist eine auf die Literatur hinweisende Komposition auffindbar.