EUROCSEKK KONGRESSZUS

EUROCSEKK KONGRESSZUS

1. MAGYAR - EUROCSEKK KONGRESSZUS - Bélyeg rendelési kód: 1988/018
2. ENGLISH - EUROCHEQUES CONGRESS - Order code of the stamp: 1988/018
3. GERMAN - EUROSCHECKS KONGRESS - Die Bestellnummer Der Marke: 1988/018

Michel: 3965

1. MAGYAR - EUROCSEKK KONGRESSZUS

Eurocsekk Kongresszus alkalmából megjelent bélyegen Eurocsekk és embléma látható.

Forrás: Philatelia Hungarica Kft.

2. ENGLISH - EUROCHEQUES CONGRESS

Eurocheques Congress and published for Eurocheque sticker logo visible.

3. GERMAN - EUROSCHECKS KONGRESS

Euroschecks Kongress und veröffentlicht für Eurocheque Aufkleber Logo sichtbar.